استراتژی شرکت

چشم انداز
شركت مهرکارخود را دربرابرتمامي مشتريان بويژه صنعت خودروسازي متعهد دانسته و  محصولات خودرا درزمينه هاي قالبسازي، توليد قطعات پلاستيکی ، مجموعه هاي خودرويي به مشتريان تحويل مي نمايد. شركت مي كوشد به تمامي بازارهاي داخلي وصحنه اي جهاني با استفاده از فناوريهاي نوين و پيشرفته توجه نموده و توسعه انساني رابراي دستيابي به اهداف، در دستوركار خود قرار داده است و با استفاده از اصول و ارزشهاي ملي و اخلاقي و ترويج دانش و علوم روز در تمامي سطوح سازمان در جهت رشد و بهره وري و ميزان سودآوري شركت گام برمي دارد

ارزش های سازمان

صداقت در گفتار و رفتار بعنوان اساس اعتمادسازي
پايبندي به اصول و ارزشهاي ملي ( کيفيت اجرازمان اجرا ) در تعامل با مشتريان   داخلی و خارجی
احترام به كاركنان و توسعه توانائيهاي آنان بعنوان مهمترين سرمايه هاي شركت
ارايه محصولات و خدمات باكيفيت
مسئوليت پذيری
مشتری مداری وپاسخگويي به نياز مشتريان
مشارکت همگانی
پاسخگويي در مقابل عملکرد
رشد و ارتقاء سطح فن آوری
انعطاف پذيری در انجام فعاليت ها
بهبود مداوم و مستمر